Jdi na obsah Jdi na menu
 


Formát seznamu pro aerosolování

30. 1. 2008

Dle Vyhlášky 197/2005 a po konzultaci s př. Lněničkou z ÚV ČSV Praha musí seznam obsahovat:
jméno a příjmení, datum narození, popř. rodné číslo, adresa, počet včelstev a podpis včelaře.

197/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2005
o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných
podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
zákona č. 128/2003 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 2a zákona a k provedení zákona č.
256/2000 Sb. , o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
, zákona č. 41/2004 Sb. , zákona č. 85/2004 Sb. , zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č.
482/2004 Sb. :
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení 1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských
společenství 2) bližší podmínky poskytování dotací na provádění opatření ke zlepšení
obecných podmínek pro produkci včelařských produktů původem z České republiky a jejich
uvádění na trh chovateli včel evidovanými podle zvláštního právního předpisu 3) (dále jen
"dotace").
§ 2
Druhy opatření
Dotaci lze poskytnout na tato opatření:
a) technická pomoc,
b) boj proti varroáze,
c) racionalizace kočování včelstev,
d) úhrada nákladů na rozbory medu,
e) obnova včelstev.
§ 3
Žádost o dotaci
(1) Žádost o dotaci na opatření podle § 2 podává Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") občanské sdružení 4) , které
a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně
předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření podle § 2
(dále jen "žádost"), a
b) sdružuje nejméně 50 % chovatelů včel v České republice, evidovaných podle zvláštního
právního předpisu 3) ,
(dále jen "žadatel").
(2) Žádost doručí žadatel Fondu na formuláři vydaném Fondem do 30. června
kalendářního roku, ve kterém žádá o dotaci na opatření podle § 2 (dále jen "příslušný
kalendářní rok").
(3) V žádosti žadatel uvede
a) název sdružení, sídlo, identifikační číslo a cíl jeho činnosti,
b) určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
c) údaje o počtu členů sdružení ke dni podání žádosti,
d) příslušné opatření podle § 2, na které žádá dotaci, a
e) další údaje nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2,
stanovené v § 4 až 8.
(4) K žádosti žadatel přiloží
a) úředně ověřenou kopii stanov žadatele, předložených Ministerstvu vnitra, včetně všech
jejich pozdějších změn,
b) další doklady nezbytné pro posouzení žádosti v rámci příslušného opatření podle § 2,
stanovené v § 4 až 8.
§ 4
Technická pomoc
(1) Dotaci v rámci opatření technická pomoc lze poskytnout na
a) pořádání vzdělávacích kurzů pro chovatele včel bez ohledu na jejich členství v občanském
sdružení podle § 3 odst. 1 (dále jen "chovatel včel"), zaměřených na tématiku uvedenou v
části A přílohy č. 1,
b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele, zaměřených na
tématiku uvedenou v části B přílohy č. 1,
c) pořádání přednášek pro chovatele včel, zaměřených na tématiku uvedenou v části C přílohy
č. 1,
d) pořízení zařízení podle části A přílohy č. 2 nejméně v hodnotě 50 000 Kč.
(2) Žadatel v žádosti uvede
a) počet a témata vzdělávacích kurzů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce
1 písm. a),
b) počet a témata seminářů, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm.
b),
c) počet a témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm.
c),
d) počet a druh zařízení podle části A přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci, jde-li o
dotaci podle odstavce 1 písm. d).
(3) K žádosti žadatel přiloží úředně ověřenou kopii živnostenského oprávnění na
příslušnou vzdělávací činnost, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), b), popřípadě c).
(4) Fond poskytne dotaci na
a) pořádání vzdělávacích kurzů pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li
žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivý vzdělávací kurz
1. vedl přednášející schválený žadatelem,
2. trval nejméně 4 hodiny každý kalendářní den, po který byl pořádán, a
3. navštívilo jej nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové
doby trvání kurzu,
b) pořádání seminářů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele podle odstavce 1 písm.
b), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivý
seminář
1. vedl přednášející schválený žadatelem,
2. trval nejméně 4 hodiny každý kalendářní den, po který byl pořádán, a
3. navštívilo jej nejméně 30 funkcionářů organizačních jednotek žadatele, kteří byli přítomni
po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání semináře,
c) pořádání přednášek pro chovatele včel podle odstavce 1 písm. c), prokáže-li žadatel
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivou přednášku
1. vedl přednášející schválený žadatelem,
2. trvala nejméně 2 hodiny každý kalendářní den, po který byla pořádána,
3. navštívilo ji nejméně 10 chovatelů včel, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové
doby trvání přednášky,
d) pořízení zařízení podle odstavce 1 písm. d), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna
příslušného kalendářního roku nákup tohoto zařízení a doloží identifikační údaje osoby, která
toto zařízení nakoupila (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa
trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou
osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o
právnickou osobu).
§ 5
Boj proti varroáze
(1) Dotaci v rámci opatření boj proti varroáze lze poskytnout na
a) úhradu nákladů na prostředky uvedené v části B přílohy č. 2, sloužící k prevenci nebo
léčení varroázy,
b) úhradu nákladů spojených s aplikací aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy,
c) úhradu nákladů na vypracování studie spojené s varroatolerancí, zaměřené na téma uvedené
v části C přílohy č. 2.
(2) Žadatel v žádosti uvede
a) počet a druh použitých prostředků, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce
1 písm. a),
b) počet včelstev ošetřených aerosolem, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),
c) počet a téma studií spojených s varroatolerancí, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci
podle odstavce 1 písm. c).
(3) Fond poskytne dotaci na
a) úhradu nákladů na prostředky nebo na přípravky podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení těchto
prostředků nebo přípravků, popřípadě jejich aplikaci u jednotlivých chovatelů včel a doloží
identifikační údaje chovatelů včel, kteří tyto prostředky nebo přípravky pořídili, popřípadě
aplikovali (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo
obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou
osobu),
b) úhradu nákladů na vypracování studie spojené s varroatolerancí podle odstavce 1 písm. c),
prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že tato studie se
týká témat podle části C přílohy č. 2 a doloží identifikační údaje autora studie (jméno,
popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa
podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní
firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).
§ 6
Racionalizace kočování včelstev
(1) Dotaci v rámci opatření racionalizace kočování včelstev lze poskytnout na
a) investice do zařízení pro kočování včelstev nejméně v hodnotě 50 000 Kč,
b) péči o kočovné stanoviště včelstev, které je umístěno mimo trvalé stanoviště včelstev
nejméně v období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku.
(2) Žadatel v žádosti uvede
a) identifikační údaje chovatele včel (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a
adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jdeli
o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, jde-li o právnickou osobu), který provádí kočování včelstev a jehož nejmenší počet
kočujících včelstev je 10,
b) počet a druh zařízení podle části D přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci.
(3) K žádosti žadatel přiloží
a) úředně ověřenou kopii veterinárního osvědčení podle zvláštního právního předpisu 5) ,
b) oznámení o stanovišti včelstev podle zvláštního právního předpisu 6) ,
c) situační náčrtek podle zvláštního právního předpisu 7) .
(4) Fond poskytne dotaci na
a) investice do zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1 písm. a), prokáže-li žadatel
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení zařízení pro kočování včelstev
podle odstavce 1 písm. a) u chovatele včel podle odstavce 2 písm. a),
b) péči o kočovné stanoviště včelstev podle odstavce 1 písm. b), prokáže-li žadatel nejpozději
do 31. srpna příslušného kalendářního roku úředně ověřenou kopií potvrzení vydaného Státní
veterinární správou, že chovatel včel podle odstavce 2 písm. a) provádí kočování včelstev v
souladu se zvláštním právním předpisem 8) .
§ 7
Úhrada nákladů na rozbory medu
(1) Dotaci v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu lze poskytnout na úhradu
nákladů na rozbory medu v laboratoři akreditované podle zvláštního právního předpisu 9) .
Předmětem tohoto rozboru je vyšetření fyzikálních a chemických požadavků podle zvláštního
právního předpisu 10) .
(2) Žadatel v žádosti uvede
a) počet a druh předpokládaných rozborů medu podle odstavce 1, které budou provedeny
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b) název a sídlo akreditované laboratoře včetně úředně ověřené kopie osvědčení o akreditaci.
(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na rozbory medu, prokáže-li žadatel
nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku počet provedených rozborů medu a
doloží identifikační údaje chovatele včel, který tyto rozbory nechal provést (jméno, popřípadě
jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo
název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).
(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nejvýše 4 rozborů medu od 1 chovatele včel.
§ 8
Obnova včelstev
(1) Dotaci v rámci opatření obnova včelstev lze poskytnout na chov autochtonních
včelích matek.
(2) Žadatel v žádosti uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo
místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele autochtonních včelích
matek, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele
autochtonních včelích matek, jde-li o právnickou osobu.
(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na chov autochtonních včelích matek,
doloží-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku doklady prokazující
počet prodaných autochtonních včelích matek jejich chovatelem podle odstavce 2 písm. a)
nebo b).
§ 9
Výše dotace v rámci opatření technická pomoc
(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 4 činí
a) 9 000 Kč na jednotlivý vzdělávací kurz pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. a),
b) 18 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající 1
kalendářní den,
c) 50 000 Kč na jednotlivý seminář podle § 4 odst. 1 písm. b), jde-li o seminář trvající
nejméně 2 kalendářní dny,
d) 3 000 Kč na jednotlivou přednášku podle § 4 odst. 1 písm. c),
e) 35 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d), nejvýše však
100 000 Kč.
(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech
oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 4 překročí za kalendářní rok 2005
částku 9 000 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 11 250 000 Kč a za kalendářní rok 2007
částku 13 500 000 Kč.
§ 10
Výše dotace v rámci opatření boj proti varroáze
(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 5 činí
a) 70 % skutečně vynaložených nákladů na léčebné nebo preventivní prostředky proti
varroáze, nejvýše do výše uvedené pro jednotlivé léčebné nebo preventivní prostředky
uvedené v části B přílohy č. 2,
b) 10 Kč na jedno včelstvo za 1 kalendářní rok na úhradu nákladů podle § 5 odst. 1 písm. b),
c) 50 000 Kč na jednu studii podle § 5 odst. 1 písm. c).
(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo c) poměrně sníží, pokud souhrn
všech oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 5 překročí za kalendářní rok
2005 částku 8 960 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 11 200 000 Kč a za kalendářní rok
2007 částku 13 440 000 Kč.
§ 11
Výše dotace v rámci opatření racionalizace kočování včelstev
(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 6 činí
a) na investice podle § 6 odst. 1 písm. a) do 35 % pořizovací ceny zařízení, nejvýše 100 000
Kč za 1 kalendářní rok,
b) 100 Kč na 1 kočovné včelstvo podle § 6 odst. 1 písm. b) za 1 kalendářní rok.
(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech
oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 6 překročí za kalendářní rok 2005
částku 2 000 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 2 500 000 Kč a za kalendářní rok 2007
částku 3 000 000 Kč.
§ 12
Výše dotace v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu
(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 7 činí 800 Kč na 1 rozbor medu.
(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech
oprávněných nároků na dotaci v rámci opatření podle § 7 překročí za kalendářní rok 2005
částku 5 720 000 Kč, za kalendářní rok 2006 částku 7 150 000 Kč a za kalendářní rok 2007
částku 8 580 000 Kč.
§ 13
Výše dotace v rámci opatření obnova včelstev
(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 8 činí 200 Kč na jednu prodanou autochtonní
včelí matku.
(2) Fond výši dotace podle odstavce 1 poměrně sníží, pokud souhrn všech
oprávněných nároků na dotaci podle § 8 překročí za kalendářní rok 2005 částku 4 800 000 Kč,
za kalendářní rok 2006 částku 6 000 000 Kč a za kalendářní rok 2007 částku 7 200 000 Kč.
§ 14
Společné ustanovení
(1) Fond poskytne a vyplatí dotaci podle § 4 odst. 4 písm. d), § 5 odst. 3, § 6 odst. 4, §
7 odst. 3 nebo podle § 8 odst. 3 chovateli včel, který žadateli předal údaje a doklady potřebné
pro prokázání skutečností podle § 4 až 8 a splnil podmínky stanovené přímo použitelnými
předpisy Evropských společenství 2) a tímto nařízením, prostřednictvím žadatele, nejpozději
do 15 listopadu příslušného kalendářního roku. Tato dotace je dotací poskytnutou ze státního
rozpočtu a z prostředků Evropských společenství.
(2) Žadatel předloží Fondu nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku
vyúčtování dotací vyplacených chovatelům včel podle odstavce 1.
(3) Příjemcem dotace ve smyslu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
je žadatel, jemuž byla dotace podle tohoto nařízení poskytnuta.
§ 15
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Zgarba v. r.
Příl.1
Témata vzdělávacích kurzů v rámci opatření technická pomoc
Část A: Témata vzdělávacích kursů pro chovatele včel
1. Kurz pro začínající včelaře s obsahem tematicky orientovaným na:
význam včel, druhy a anatomii včely, obecné předpoklady včelaření, úly, včelíny, včelnice,
včelařské nářadí, právní předpisy související s včelařstvím, boj s nemocemi včel, získávání a
zpracování včelařských produktů.
2. Kurz chovu matek s obsahem tematicky orientovaným na:
jednoduché metody chovu matek v teorii a praxi, zpracování chovných plánů a rodokmenů
včel, registraci včel, vedení chovných dokumentů včel, selekci na varroatoleranci.
3. Kurz prohlížitelů včelstev s obsahem tematicky orientovaným na:
identifikaci nemocí včel a včelího plodu, škůdce a ochranu včel, laboratorní práce, právní
předpisy související s včelařstvím, efektivní systém léčení včelstev proti varroáze a moru
včelího plodu.
4. Kurz technického charakteru s obsahem tematicky orientovaným na:
použití aerosolu a údržbu a opravu vyvíječů aerosolu, technologie obsluhy včelstev v různých
typech a systémech úlů.
5. Kurz pro provozně-ekonomicky orientované chovatele včel s obsahem tematicky
orientovaným na:
racionalizaci ve včelařství, senzoriku a marketing medu, vaření medoviny a medového piva,
přípravu medového pečiva.
6. Kurz učitelů včelařství s obsahem tematicky orientovaným na:
současnou terapii včelstev, nejnovější poznatky v léčení včelstev proti varroáze a moru
včelího plodu, přípravu na kurzy chovu včelích matek, využití včelařských produktů ve
zdravé výživě člověka.
Část B: Témata vzdělávacích kursů pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele
Semináře pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele s obsahem tematicky
orientovaným na:
- ekonomickou a kontrolní činnost občanských sdružení, působících v oblasti chovu včel,
- právní předpisy související s včelařstvím,
- organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího
plodu,
- práci se včelařskou mládeží ve včelařských kroužcích mládeže,
- šlechtění včel.
Část C: Témata přednášek pro chovatele včel
1. Včelařství v České republice, Český svaz včelařů.
2. Včelařství v Evropské unii.
3. Tlumení nákaz včel.
4. Chov včelích matek.
5. Šlechtitelská práce včel.
6. Ekologický chov včel.
7. Pastva, ekologie a kočování včel.
8. Racionalizace chovu včel.
9. Obchod se včelařskými produkty, marketing, propagace chovu včel.
10. Ošetřování včelstev během kalendářního roku.
11. Nové směry ve včelařství.
12. Historie včelařství.
13. Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné.
14. Právní otázky ve včelařství.
15. Včelařské produkty a apitherapie.
Příl.2
Seznam zařízení, prostředků, témata studií a druhy kočovných zařízení
Část A: Seznam zařízení, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc
1. Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly -
medomet).
2. Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do
pastovité konzistence).
3. Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů).
4. Dekantační nádoba (nádoba sloužící k hrubému čištění vytočeného medu).
5. Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu).
6. Tepelná komora (prostor s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu).
7. Nádoba umožňující míchání, popřípadě temperaci medu před plněním.
8. Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů).
9. Zařízení pro chlazené sklady (prostor s regulovanou teplotou a vlhkostí sloužící pro
skladování medu a plástů).
Část B: Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v
rámci opatření boj proti varroáze
1. Aerosolový vyvíječ (přístroj sloužící k aplikaci léků k tlumení varroázy pomocí aerosolu).
2. Varidol FUM, Varidol AER, MP 10 - FUM, M 1 - AER, Gabon PF 92, Gabon PA 90
(prostředky sloužící k prevenci a léčení varroázy).
3. Formidol (odparné desky nasycené kyselinou mravenčí k prevenci a léčení varroázy).
4. Jiné prostředky, jejichž aplikaci nařídila Státní veterinární správa.
Část C: Témata studií spojených s varroatolerancí, na které lze poskytnout dotaci v rámci
opatření boj proti varroáze
1. Monitoring účinnosti současně používaných léčiv.
2. Sledování geneticky založené odolnosti k roztoči Varroa destructor.
Část D: Druhy kočovných zařízení
1. Speciální dopravní prostředky kromě automobilů (dopravní prostředky určené k transportu
včelstev v terénu).
2. Nakládací zařízení (mechanická, hydraulická a elektrická zařízení ke zvedání).
3. Přívěsy (přívěsné vozíky k přesunu včelstev).
4. Palety (podstavce k umístění úlů).
____________________
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v
návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2) Nařízení Rady (ES) č. 797/2004 ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních ke zlepšení obecných
podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.
Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení
Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství, v platném znění.
3) Zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 6 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
6) § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 327/2004 Sb. , o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a
dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
7) § 6 odst. 2 vyhlášky č. 327/2004 Sb.
8) Zákon č. 166/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Tabulka 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb. , kterou se stanoví požadavky pro
přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu